Førstehjælp for voksne med ansvar for børn

VARIGHED
7 timer (420 minutter)

OVERORDNET KOMPETENCEMÅL
Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter i forbindelse med hjertestop på barn.

Deltageren kan give basal genoplivning til et bevidstløst barn uden normal vejrtrækning – både med og uden en hjertestarter.

Deltageren kender muligheden for hjælp fra den sundhedsfaglige person på alarm 1-1-2.

Deltageren kan handle hensigtsmæssigt og yde relevant førstehjælp, ved fremmed-legemer i luftvejene, skader og ulykker med børn, og kender mulighederne for at forebygge skader i hverdagen.

Deltageren kan give relevant førstehjælp ved fald-, slag-, klemme- og snitskader på småbørn.

Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved tilskadekomst der skyldes forgiftning, indre ætsning, skoldning eller forbrænding hos børn.

Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved pludselige sygdomstilfælde der medfører kramper og/eller bevidsthedsniveauet hos børn.

DET CENTRALE INDHOLD PÅ UDDANNELSEN
Det komplette indhold af Basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop”, tilpasset børn.
Det komplette indhold af Tilvalgsuddannelsen ”Førstehjælp og forebyggelse til børn”.
Bevidstløse børn, drukning og fastspænding i bil.

Praksisnære scenarier øves med hovedvægten på træning af de 4 hovedpunkter

GENNEMFØRELSEN AF UDDANNELSEN
Denne funktionsuddannelse er sammensat af følgende uddannelser:

Basisuddannelsen “Førstehjælp ved hjertestop” (4 timer)
Tilvalgsuddannelse ”Førstehjælp og forebyggelse for børn” (2,5 timer)
Særtillæg vedr. bevidstløse børn, drukning og fastspænding i bil (0,5 timer)

Uddannelsen skal afvikles med et minimum af teori og primært gennemføres ved hjælp af virkelighedsnære øvelser, deltagerrefleksion og praktisk træning. Efter denne plan for funktionsuddannelse indgår de to uddannelser som et samlet kursusforløb.

SÆRLIGE BEMÆRKNINGER
Funktionsuddannelsens primære målgruppe er voksne der i forbindelse med erhverv eller fritidsbeskæftigelse har professionelt ansvar for børn. Som eksempel kan nævnes pædagoger, lærere, dagplejemødre, sportstrænere, aktivitetsledere og lignende.

Personer der ikke har professionelt ansvar for børn anbefales, at gennemføre basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop” med fokus på hjertestop ved voksne.

Deltagere på indeværende funktionsuddannelse kan med fordel have gennemført ”førstehjælp ved hjertestop”.